Regulamin Hali Sportowej

przy Szkole Podstawowej w Zatorach

 

1. Hala sportowa jest administrowana przez Szkołę Podstawową w Zatorach.

2. Hala sportowa otwarta jest:

- od poniedziałku do piątku - w godz. 8.00-20.00

- w soboty i niedziele zgodnie z zapotrzebowaniem.

3. W godzinach od 8.00 do 16.00 hala sportowa udostępniona jest przede wszystkim na realizację zadań dydaktycznych w zakresie wychowania fizycznego oraz zajęć sportowych pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży uczącej się w Szkole Podstawowej w Zatorach.

4. W pozostałych godzinach obiekt udostępniony jest w pierwszej kolejności stowarzyszeniom oraz klubom sportowym z terenu Gminy Zatory oraz osobom fizycznym i grupom zorganizowanym.

4.1. Punkty 2-4 mogą ulec zmianie w zależności od zapotrzebowania.

4.2. Wynajmu hali sportowej dokonuje się na podstawie pisemnej umowy między Wynajmującym a Najemcą.

5. Korzystanie z hali odbywa się za zgodą Dyrektora szkoły w oparciu

o harmonogram.

5.1. Z hali sportowej korzystać mogą:

- dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczyciela

- kluby i sekcje sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera

- osoby fizyczne

5.2. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie obiektu wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.

5.3. Na widowni przebywać mogą osoby uczestniczące oraz kibice wyłącznie podczas organizowanych imprez sportowych z udziałem publiczności.

5.4. Grupa zorganizowana nie może przekroczyć 30 osób.

5.5. Z pomieszczeń socjalnych hali sportowej korzystają tylko członkowie grup treningowych bez osób towarzyszących.

6. Z hali sportowej korzystać nie mogą osoby:

- których stan wskazuje na spożycie alkoholu, lub które są pod działaniem środków odurzających

- z przeciwwskazaniami lekarskimi.

7. Obowiązkiem osób korzystających z hali sportowej jest:

- pozostawienie okryć zewnętrznych i obuwia w szatni,

- założenia właściwego obuwia sportowego - tzw. "halówki"- na jasnym spodzie, (czystego, niepozostawiającego podczas użytkowania hali sportowej zabrudzeń, rys itp.)

- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z przyrządów sportowych znajdujących się na wyposażeniu hali

- utrzymanie czystości i porządku na terenie hali sportowej, szatni i w pomieszczeniach sanitarnych

- podporządkowanie się poleceniom osób prowadzących zajęcia lub pracowników odpowiedzialnych za funkcjonowanie obiektu.

8. Przebywającym na terenie hali sportowej nie wolno:

- palić papierosów, pić napojów alkoholowych, stosować środków odurzających,

- wnosić i używać sprzętu niesportowego, nie przeznaczonego do uprawiania sportu,

- wieszać się na obręczach i konstrukcji do gry w piłkę koszykową,

- korzystać z wszelkich urządzeń elektrycznych znajdujących się w hali sportowej , bez uzgodnienia z wynajmującym,

- wnosić i używać szklanych opakowań oraz innych przedmiotów wykonanych ze szkła,

- wykonywać ćwiczeń w innym stroju niż strój sportowy.

9. Uczniowie nie ćwiczący przebywają w miejscu wyznaczonym przez nauczyciela, w zasięgu jego pola widzenia i przez cały czas trwania zajęć pozostają pod jego opieką.

10. Podczas przerw między lekcjami (zajęciami), a także w czasie wykonywania prac porządkowych (mycie hali sportowej) sala musi zostać bezwzględnie opuszczona przez uczniów lub innych uczestników zajęć.

11. Dostęp do sprzętu oraz wszelkich urządzeń sportowych możliwy jest jedynie za zgodą i pod opieką prowadzącego zajęcia lub innych osób, którym powierzono mienie pozostające na wyposażeniu hali sportowej.

12. Zabrania się uczniom i zawodnikom używania urządzeń elektrycznych oraz samodzielnego przełączania urządzeń we wszelkiego rodzaju szafkach sterowniczych. Czynności te mogą wykonywać jedynie osoby do tego upoważnione i przeszkolone.

13. W czasie zawodów (zajęć) organizator jest zobowiązany przestrzegać przepisów regulaminu oraz jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa korzystających z hali sportowej.

14. Zajęcia grup szkolnych korzystających z hali sportowej powinny odbywać się w obecności nauczyciela (instruktora, trenera). Wejście grupy na halę powinno odbywać się za jego zgodą i w jego obecności.

15. Prowadzący zajęcia odpowiada za stan czystości i porządku w szatniach

i pomieszczeniach sanitarnych hali po każdych zajęciach.

16. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia na terenie obiektu ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody (lub taką odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie lub wynajmujący).

17. Dyrektor szkoły lub upoważnione przez niego osoby mogą kontrolować wszystkie zajęcia odbywające się na hali sportowej a w razie stwierdzenia uchybień - zakazać korzystania z hali sportowej.

18. Za wartościowe przedmioty pozostawione w szatniach zarządzający obiektem hali sportowej nie ponosi odpowiedzialności.

19. Na terenie hali zabrania się biegania po korytarzach, schodach itp. oraz stwarzania zagrożeń narażających siebie i innych na utratę zdrowia lub kalectwo.

20. W całym obiekcie i jego pomieszczeniach obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP i p- poż.

21. W razie wystąpienia pożaru lub innych sytuacji zagrażających zdrowiu lub życiu osób przebywających w hali sportowej, należy bezwzględnie stosować się do poleceń osoby prowadzącej w danej chwili zajęcia lub osób odpowiedzialnych za akcję i postępować zgodnie z zasadami ewakuacji obiektu.

22. Wszelkie skaleczenia, urazy, wypadki itp. należy niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi, trenerowi lub obsłudze obiektu.

23. Każdorazowo przed rozpoczęciem lekcji (zajęć) prowadzący zobligowany jest sprawdzić stan pomieszczenia oraz urządzeń pozostających na jego wyposażeniu.

24. O wszelkiego rodzaju awariach i usterkach należy powiadomić osobę upoważnioną: nauczyciela, trenera, pracownika obsługi hali, dyrektora szkoły.

25. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu obiektu, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenie.

26. Dyrektor szkoły i obsługa hali sportowej sprawuje nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu zobowiązane są do podporządkowania się ich nakazom.

27. W sprawach skarg, wniosków i zażaleń należy zwracać się do Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zatorach.

28. Osoby korzystające z hali sportowej zobowiązane są do zapoznania się
z niniejszym regulaminem i przestrzegania zwartych w nim zapisów.